Kohët, rastet dhe vendet kur pranohet duaja

1. Nata e Kadrit.
2. Në thellësinë e natës.
3. Pas namazeve farze.
4. Mes ezanit dhe ikametit.
5. Një orë prej çdo nate (pjesa e tretë e natës).
6. Kur thirret ezani për namazet farze.
7. Kur të bie shi.
8. Kur përballen muslimanët me armikun në rrugë të Allahut.
9. Një orë gjatë ditës së Xhuma. Thënia më e vërtetë që flet për vlerën e kësaj kohe është se ajo orë është ora e fundit prej kohës të ikindisë deri në kohën e akshamit, ose mund të jetë në orën kur mbahet hutbeja ose në namaz.
10. Gjatë pirjes së ujit Zemzem me nijet (qëllim) të sinqertë.
11. Në sexhde.
12. Kur të çohesh natën prej gjumi, duke u lutur me duatë që transmetohen në këtë kontekst.
13. Nëse ke fjetur me abdes pastaj je ngritur natën dhe je lutur.
14. Gjatë lutjes me fjalën (La ilahe il-la ente subhaneke ini kuntu minedh dhalimin).
15. Lutja e njerëzve për njeriun që është në momentet e fundit të jetës.
16. Lutja pas falënderimit të Allahut dhe salavateve mbi Pejgamberin alejhi selam gjatë teshehudit të fundit në namaz.
17. Gjatë lutjes së Allahut me emrin e Tij të Madh, me të cilin emër po qe se i lutesh, të përgjigjet dhe nëse kërkon diç prej Tij të jep.
18-Lutja e muslimanit për vëllanë e tij musliman në mosprezencën e tij.
19. Lutja në ditën e Arafatit në Arafat.
20. Lutja në muajin e Ramazanit.
21. Gjatë mbledhjes së muslimanëve në ndenjat e dhikrit (përmendjes së All-llahut).
22. Lutja në fatkeqësi me “Ina lilahi ue ina ilejhi raxhiun, Allahume exhurni fi musibeti ue hluf li hajran minha” (Të Allahut jemi dhe tek ai do të kthehemi, O Allah më shpërble për këtë fatkeqësi dhe ma kompenzo atë me një më të mirë se atë që kisha).
23. Duaja ndaj Allahut me sinqeritet të madh.
24. Lutja e atijqë i është bërë padrejtësi ndaj zullumqarit.
25. Lutja e prindit për fëmijën e tij dhe për prindërit e tij.
26. Lutja e udhëtarit.
27. Lutja e agjëruesit derisa të bëjë iftar.
28-Lutja e agjëruesit gjatë kohës së iftarit.
29. Duaja e atij që është në zor.
30. Duaja e imamit (udhëheqësit) të drejtë.
31-Lutja e fëmiut të ndershëm për prindërit e tij.
32-Duaja pas abdesit pasi i thotë duatë që përcillen nga Pejgamberi sal-lallahu alejhi ue selem.
33. Lutja pas gjuajtjes së gurëve tek Xhemerati i vogël.
34-Lutja pas gjuajtjes së gurëve tek Xhemerati i mesëm.
35. Duaja brenda Qabes, andaj kush falet në hixhr[2] kjo llogaritet pjesë e Qabes.
36. Lutja në Safa.
37-Lutja në Merva.
38-Lutja tek Mesharil-Harami. Besimtari i vërtet e lut Zotin e tij çdoherë kudo që të jetë “Dhe kur robërit e mi të pyesin ty (o Muhammed) për Mua, atëherë (përgjigjju atyre): \”Vërtet Unë jam pranë, Unë i përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai më drejtohet Mua me lutje.\”[3], mirëpo këto kohë, raste dhe vende që i cekëm duhet të veçohen më shumë me dua.

[2] Vendi rreth i cili gjindet ngjitur me Qaben.
[3] Suretul-Bekare,ajeti:186.

Marrë nga AlbIslam